โรงเรียนจะจัดกิจกรรรม เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 Design by: Phongsawat Chareerak. Gmail: isuzu8118@gmail.com.Tel.0994760169 รองฯฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองฯฝ่ายบริงานงานบุคคล รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองฯฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ต้นไทร ความหมาย: สถาบันที่ให้วิชาความรู้ ดอกบัว ความหมาย: บุคคลทั่วไปทั้ง 4 เหล่า น้ำและฝูงปลา ความหมาย: ความอุดมสมบูรณ์ ความพอมีพอกิน มีความสุขตามหลักธรรมชาติ                                 สรุปความหมายโดยรวม : เป็นสถานศึกษาที่ให้ปัญญา วิชาความรู้แก่บุคคลทั่วไปให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวิถีความเป็นไทยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คันไร่ รณงค์กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ตามบ้านเรือนของผู้ปกครอง ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม”วันกราบลาบูชาครูู” เนื่องจาก คุณครูอุทัย ภิญโญ ได้เกษียณอายุราชการ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม กราบลาคุณครู เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้แก่ศิษย์ และ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้จนถึงวันเกษียณ อายุราชการ....ลูกๆครูอุทัยได้แจกอาหาร ขนม ไอศครีม ให้แก่นักเรียนด้วย...... “Big Cleaning Day”       วันที่ 20 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเที่ยง ได้เข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day ของอำเภอสิรินธร นำโดย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร วันที่ 18 กันยายน 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา    การแข่งขันทักษะคร้ังที่ 69 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16                    (คันไร่-ฝางคำ) ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562           ณ โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง ทำเนียบผู้บริหาร
จำนวนผู้เข้าชม
web page counter
Headline : ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562